Create AI Video
Create AI Video

, Lợm người lạ đi, anh sẽ vui

TRAN DANG
2024-05-27 01:32:22
, Lợm người lạ đi, anh sẽ vui hơn người tình lầm người lạ đi, anh sẽ không buồn đâu nữa tho minh vui cuộc yêu đừng nói câu ân tình. Cứ mãi tồn thương để tình vỗ cánh bay thua. Nhi đường tình đâu ta đi không mang nhiều mơ mộng đã bùn nào ta quá không giấu đẫng người ơi lắm ngơi lạ đi. Anh còn hơn sống chung tình yêu lâm cho nhiều để rồi trắng tay ngươi play. Na ơi, mua bên như nước chảy qua cầu tình nhân mọi mặt khi cần trên. Bởi đời tôi yêu ai cũng= không, chỉ thêm đắng tình nhau. Không tình nào tỉnh không cay bước qua tao mới hiểu. Đời lộc, lừa tiêu món Xem tình như trò chơi lâm ngươi lão đi anh. Nguồn hơn mai đau hoài you được gì chỉ làm khổ nhau nguoi. Vâng a. Đường tình đâu ta đi không mang nhiều mơ mộng xong đã buồn nào ta quá không? Dầu đắng người ơi lắm, người lạ đi. Anh còn hơn sống trong tình yêu lắm cho nhiều để rồi trắng tay, ngươi ngơ. Nam mẹ ơi, một thuở bên người như nữ chảy qua cầu tình nhưng mọi mặt khi càn trên. Ly này, tôi yêu ai cũng= không, chỉ thêm đắng tình nhau. Vô tình nào tỉnh không cay bước qua tao mới đây. I love lừa beaumore Xem tinh nhưng tro chơi làm ngơ ơi, lã đi anh còn hơn mãi đâu hoa gì. Chứ được gì chỉ làm khổ nhau ư? Kiểu như lặng người lạ đi, anh còn hơn mãi đâu. Conceal được gì chỉ làm khổ nhau ưa? ,, Lợm người lạ đi, anh sẽ vui hơn người tình lầm người lạ đi, anh sẽ không buồn đâu nữa tho minh vui cô kiêu đừng nói câu one tin. Cứ mãi tồn thương để tình vỗ cánh bay thôi, đừng tình đâu ta đi không mang nhiều mơ mộng đã buồn nào ta quá không rồi đẫng người ơi lắm ngơi lạ đi. Anh còn hơn sống chung tim yêu lâm cho nhiều để rồi trắng tay ngươi ơ. 5, mẹ ơi, một thổ biển. Người nữ chạy qua cầu tình nhân mọi mặt khi càn trên. Mới đây tôi yêu ai cũng= không, chỉ thêm đắng tình nhau. Không tình nào tỉnh không cay bước qua tao mới hiểu. Đời lộc lừa yêu ngó Xem tình như trò chơi lâm ngươi lão đi anh. Ồn hơn mai đau Hoài Anh you được gì chỉ làm khổ nhau ư? Tôi nghe. , Đường tình đâu ta đi không mang nhiều mơ mộng đã buồn nào ta quá không dấu đẳng người ơi lắm, người lạ đi anh còn hơn sống chung tình yêu lắm trò nhiều để rồi trắng tay, ngươi ngơ. Nam ơi, một bên như nữ chảy qua cầu tình nhưng mọi mặt khi cần chết sao? Đi nổi tôi yêu ai cũng mắng, không chỉ thêm đắng tình nhau. Nhưng tình nào tĩnh không cay bước qua ta mới đây. I lộc lừa yêu ngó Xem tình yêu cho chơi làm ngơ ơi, lã đi anh còn hơn mãi đâu hoa gì. Nếu được gì chỉ làm khổ nhau ư? Kiểu như lặng người lạ đi, anh còn hơn mãi đâu ra xíu được gì, chỉ làm khổ nhau ưa. ,

Related Videos